قرار داد سمپلینگ با شرکت پارس کامیاب تبریز

نام پروژه : سمپلینگ باقلوا
محل پروژه : پردیس کرج
مدت پروژه : ۷ روز
ساعت پروژه : ۱۶ الی ۲۱
نیرو : خانم
شرح پروژه : سمپلینگ محصولات غذایی پارس کامیاب تبریز ( باقلوا )