گروه تبلیغاتی کریل |تقویم رومیزی طرح بناهای ایرانی ( سایز 19*15 )

تقویم دیواری و رومیزی

تقویم دیواری و رومیزی

انواع تقویم

تقویم در دو مدل تقویم دیواری و تقویم رومیزی تولید می شود.

تقویم دیواری

هر ماه در یک صفحه( دوازده برگ)
یک فصل در یک صفحه(چهار برگ)
۱۲ ماه سال در یک صفحه (یک برگ)
تقویم رومیزی

تقویم رومیزی روزانه
تقویم رومیزی منشی(زیر دستی منشی) که در آن هر هفته در یک صفحه بزرگ نمایش داده می شود.
تقویم رومیزی ماهانه