تفاوت بین سالنامه و سالنما

تفاوت بین سالنامه و سالنما
سالنامه یا تقویم تلخیصی از داده ها و آمارهای مختلف است و هدف عمده سالنامه ثبت و ضبط فعالیتهای سال بر اساس کشور می باشد.
سالنما اثری است که خلاصه ای از وقایع و اتفاقات مربوط به کشورها، شخصیت ها، حوادث و مطالب مختلف را درج می کند.